Общи условия за извършване на преводачески услуги

I.       ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.                    Настоящите Общи условия за извършване на преводачески услуги регламентират условията за извършване на преводддачески услуги от страна на „Нова Транслейт“ ЕООД, ЕИК 204842656, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Черни връх 32 ет. 3, имащо право да извършва превод, легализация и заверки на преводи, документи и други книжа по силата на сключен договор с Министерство на външните работи, предоставяни на потребителите на предлаганите от Изпълнителя услуги.

2.                   Настоящите Общи условия уреждат правата и задълженията на страните при предоставяне от страна на Изпълнителя на Услуга, възложена от Възложителя. Настоящите Общи условия са неразделна част от договора за предоставяне преводачески услуги (доколкото страните са сключили такъв). При несъответствие между разпоредбите на Общите условия и конкретен Договор, прилагат се разпоредбите на сключения индивидуален Договор.

II.     ИЗПОЛЗВАНИ ПОНЯТИЯ

Възложител: физическо или юридическо лице, което възлага изпълнението на Услугите, предлагани и предоставяни от Изпълнителя.

Договор: договор за предоставяне на Услуги, сключен между Възложителя и Изпълнителя.

Изпълнител: „Нова Транслейт“ ЕООД, ЕИК 204842656, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Черни връх 32 ет. 3 имащо право да извършва превод, легализация и заверки на преводи, документи и други книжа по силата на сключен договор с МВнР.

МВнР: Министерство на външните работи на Република България.

Общи условия или ОУ: настоящите общи условия за извършване на Услуги.

Услуги: услугите, предлагани и предоставяни от Изпълнителя във връзка с неговата дейност, подробно описани в раздел IV.

III.    ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Фирма: „Нова Транслейт“ ЕООД

Регистрация в Търговския регистър към Агенция по вписванията: ЕИК 204842656

Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Черни връх 32 ет. 3

IV.    УСЛУГИ. ХАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ

3.                    Услугите, които Изпълнителят предлага и предоставя са, както следва:

3.1.               Писмен превод на документи и други книжа от български на чужд език и от чужд език на български език;

3.2.               Превод и легализация на официални документи;

3.3.               Редактиране и коректура на вече преведени документи;

3.4.               Устни преводи (консекутивни, симултанни);

3.5.               Локализация;

3.6.               Текстонабор, текстообработка и DTP услуги (предпечат);

3.7.               Други:

-       Уеб преводи – превод и локализация на информационни уебсайтове, сайтове за залагания, покер и видео игри;  

-       Специализирани технически преводи в различни формати на изходен текст чрез компютърно-базиран превод или т.нар. CAT tools  (SDLX, SDL Trados, SDL Passolo, TagEditor, Star Transit, Déjà vu, Catalyst и др.), което осигурява пълно съответствие на целевия текст по отношение на неговия вид и форматиране с оригинала;

-       Превод и локализация на IT, софтуерни приложения, компютърни програми, помощни файлове, наръчници и ръководства на потребителя.

4.                    Писмен превод

Услугата включва превод от оторизиран преводач и проверка за фактологически грешки от и на чужд език, както и форматиране на предоставения за превод материал съобразно изходния текст.

Възложителят е длъжен:

-       да предостави точния начин на изписване на имена, адреси, държави, градове, интелектуални продукти, имена на търговски дружества и всякакви други, за които може да възникне спор, в заявката за превод, на езика, на който следва да бъде извършен преводът. При непредоставяне на същите, Изпълнителят ги превежда (изписва) съгласно Закона за транслитерацията.

-       да предостави пълното изписване на всички съкращения в материала за превод при предоставянето му. При непредоставяне на същите, Изпълнителят ги превежда смислово, както намери за добре или транскрибира, съгласно Закона за транслитерацията, или ги оставя без превод.

-       да разчете ръкописни или нечетливи документи, съдържащи се в материала за превод и да предостави разчетеното на Изпълнителя. Ако същото не бъде направено, преводачът ги разчита до колкото е възможно, а на мястото на неразчетените места се поставя израза - „не се чете”.

Писмените преводи се таксуват, съгласно действащия ценоразпис на Изпълнителя и на страница съгласно БДС, където 1 страница е 1800 символа с интервалите (30 реда 60 знака на ред). Минималният обем, който се таксува, е 1 (една) стандартна страница.

5.                    Легализация

Информация за необходимите реквизити на документите, предназначени за легализация, както и други специфични изисквания, се предоставят на Възложителя в зависимост от вида на документите.

Изпълнителят извършва превода на документите, предназначени за легализация и изпраща същите на МВнР с цел легализирането им.

Сроковете за легализация са определени от съответната институция, която утвърждава документите и Изпълнителят не носи отговорност при забавяне, освен в случаите, когато забавянето е по негова вина.

Изпълнителят не носи отговорност при отказ съответния документ да бъде легализиран. При отказ за легализация, не по вина на Изпълнителя, той дължи връщане на оригиналния документ, като има право да задържи сумата, необходима за покриване на разходите.

6.                    Устен превод

Възложителят е длъжен:

-       да предостави възможно най-пълна информация относно времетраенето на ангажимента и мястото, където следва да се извършва преводът, езиците и областта на превод;

-       да предостави помощни материали и терминология.

Услугата се заплаща на база времето, за което е ангажиран преводачът, независимо дали той извършва превод, т.е. възнаграждението се изчислява на база на фактическото времетраене на ангажимента.

7.                    Локализация

Услугата представлява адаптиране на преводния материал към езика, културата, техническите и други характеристики на региона, за който е предназначен, и се прилага основно при превод на софтуер, рекламни текстове, маркетинг и прес материали. Услугата не е включена в цената на превода и е по договаряне.

8.                    Текстонабор, текстообработка и DTP (предпечат) и други:

Всяка от тези Услуги може да бъде заявена поотделно.

Цената им не е включена в цената на превода и е по договаряне.

V.     ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА

Заявка и потвърждение

9.                    Възложителят отправя заявка до Изпълнителя по имейл, която следва да съдържа:

9.1.               Данни на Възложителя – имена, телефон за контакт и електронна поща (ако Възложителят желае да получава кореспонденцията на друг имейл)

9.2.               вида на исканата(ите) Услуга(и);

9.3.               езика на превода;

9.4.               необходимите материали (за писмен/устен превод, легализация, локализация и/или др.). Материалите (или част от тях) могат да бъдат изпратени допълнително по имейл, по пощата или чрез куриер;

9.5.               изискуемия (или приблизителен) срок за изпълнение;

9.6.               формат на изходния файл;

9.7.               специални инструкции, ако има такива.

10.                 Изпълнителят се задължава писмено да отговори на Възложителя в рамките на 1 (един) час след получаване на заявката (в работно време, в делнични дни), като изпрати на имейла на Възложителя потвърждение или отказ на заявката.

11.                 Приемането на заявката от Изпълнителя става посредством писмено потвърждение, което съдържа всички параметри на заявената Услуга (номер на поръчката, дата на възлагане, контакти на Изпълнителя, вид Услуга, срок за изпълнение, формат на изходния/доставения файл, единица (дума, стр. и др.), цена на единица, обща сума, начин на доставяне на извършения превод, специални инструкции и др.), накратко „Оферта“.

12.                 Възложителят може да приеме Офертата в срок от 1 ден (освен, ако не е указано друго в Офертата), считано от датата на изпращането й по електронен път, чрез изпращане на електронно писмо до посочената в офертата електронна поща. Писмото трябва да съдържа безусловно и недвусмислено приемане на офертата и име на лицето приело офертата

13.                 В случай че Офертата не бъде изрично приета от Възложителя в посочения срок, то тя не обвързва Изпълнителя.

14.                 След приемането на заявката, Изпълнителят се задължава да изпълни заявената Услуга в съответствие с параметрите и условията, посочени в Офертата и съгласно разпоредбите на ОУ. При несъответствие между разпоредбите на ОУ и Офертата, прилагат се разпоредбите на Офертата.

Отказ от изпълнение на поръчка

15.                 В случай че след като е приел Офертата Възложителят писмено откаже Услугата, чието изпълнение вече е започнало, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя извършената до момента на отказа работа, а Изпълнителят се задължава да предостави на Възложителя извършената до момента на отказа работа.

Качество на Услугата

16.                 Изпълнителят се задължава да извърши възложената му Услуга, като спазва всички параметри, посочени в Офертата и следва установените практики за качествено изпълнение на Услугата.

17.                 В случай че в потвърждението не е посочено друго, при изпълнение на Услугата Изпълнителят се задължава да следва и спазва изцяло изходния текст, да форматира целевия текст, спазвайки формата на изходния, да опише в целевия текст всички графики, таблици, печати, подписи и др. атрибути, съдържащи се в изходния текст.

Срок за изпълнение и предаване

18.                 Изпълнителят се задължава да изпълни Услугата в указания в Офертата срок за изпълнение.

19.                 Срокът за изпълнение започва да тече от момента на приемане на Офертата от Възложителя.

20.                 В случай че Възложителят е изпратил необходимите за изпълнение на Услугата материали след изпращане на Офертата, то за начало на срока се счита момента на получаване на материалите от Изпълнителя.

21.                 В случай на забавяне от страна на Изпълнителя и невъзможност за предаване в срок, Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя за необходимото допълнително време за изпълнение на Услугата преди крайния срок за предаване.

22.                 Предаване на резултата от изпълнената Услуга на Възложителя се извършва по един от следните начини, указан в Офертата или допълнително уговорен между страните:

-       чрез връчване лично на Възложителя (или на посочено от него лице), в офиса на Изпълнителя;

-       чрез изпращане по куриер до Възложителя (или посочено от него лице), на адрес, посочен от Възложителя. Разходите за куриерски услуги са за сметка на Възложителя;

-       чрез изпращане по имейл, доколкото това е възможно с оглед спецификата на Услугата.

23.                 Всяко допълнително заверено копие на преведения(те) документ(и) се заплаща допълнително.

VI.    ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

24.                 Цената на Услугата се определя в Офертата, съобразно ценоразписа на Изпълнителя.

25.                 Предоставената Услуга може да бъде заплатена по следните начини:

-       по банков път;

-       в брой, в офиса на Изпълнителя;

-       с кредитна или дебитна карта PayPal,

-       с наложен платеж при използване на куриерски услуги.

26.                 Доколкото срокът за плащане не е изрично предвиден в Офертата и страните в последствие не са уговорили писмено конкретен срок, Възложителят дължи заплащаплащаплащане на посочената в Офертата цена на Услугата в рамките на 30 (тридесет) дни след датата на предаване. Когато предаването се извършва по реда на т. 22, тире второ от настоящите ОУ, цената за Услугата се заплаща при получаване на пратката от куриера.

VII.  РЕКЛАМАЦИЯ

27.                 Възложителят има право да направи рекламация на Услугата в 7 (седем) дневен срок, считано от датата на предаване по реда на т. 22. В случай че Възложителят не направи рекламация до изтичане на този срок, счита се, че Услугата е приета без възражения.

28.                 При рекламация, Възложителят се задължава да посочи точните места в целия текст, с чиито превод не е съгласен, както и да посочи причините за това. В този случай Изпълнителят коригира текстовете, за които е направена рекламацията, за своя сметка.

29.                 Непосочване на точните места на рекламация освобождава Изпълнителя от задължение за коригиране на преведения текст.

30.                 Отстраняването на рекламациите се осъществява в разумен срок, уговорен между страните – между 1 (един) и 3 (три) работни дни, в зависимост от обема на материала и превода. Отстраняването на рекламациите е изцяло за сметка на Изпълнителя.

VIII. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

31.                 Приемайки настоящите Общи условия Възложителят допуска и се съгласява, че достъп до получените за превод материали, съответно до всички лични данни, съдържащи се в тях (доколкото има такива), имат служители на Изпълнителя, както и лица, които ще извършват Услугата (или част от нея) по изрично възлагане от Изпълнителя (общо наричани „преводачи“).

32.                 Изпълнителят се задължава да изиска от своите преводачи и служители да спазват стриктно поверителност по отношение на съдържанието на всички данни, документи и друга информация, станала им известна при и по повод извършване на Услугата.

33.                 Изпълнителят се задължава да не използва поверителната информация, предоставена му от Възложителя за лични облаги и да не я предоставя на трети лица (извън служителите и преводачите, за целите на извършване на Услугата), без изричното писмено съгласие на Възложителя.

34.                 Изпълнителят се задължава да пази търговските тайни на Възложителя и да не разгласява данни, факти, сведения и обстоятелства за последния, които са му станали известни при и по повод изпълнение на Услугата.

35.                 За целите на настоящите Общи условия, като поверителна информация ще се третира всякаква информация за Възложителя, свързана с договори, организации, доставчици, клиенти, дейности, процедури и ноу-хау на Възложителя, както и всякакви документи, до които Изпълнителят е имал достъп при и по повод изпълнение на Услугата.

IX.    ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

36.                 Всички права върху интелектуалната собственост в предоставените материали за превод остават собственост на Възложителя (или на трети лица, доколкото не са собственост на Възложителя). Възложителят предоставя на Изпълнителя право да съхранява, да обработва и използва материалите за целите на предоставяне на Услугата.

37.                 Всички права върху интелектуалната собственост на преводите възникват за Изпълнителя, освен ако между страните не бъде изрично договорено друго, в писмена форма.

X.     ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

38.                 Изпълнителят се задължава:

38.1.             по писмено искане от Възложителя, да предоставя на същия информация за текущото изпълнение на Услугата.

38.2.             да съхранява всички предоставени от Възложителя материали и преводи за период от 3 години. Възложителят има право да изисква последващо предоставяне на тези документи от архива на Изпълнителя, в посочения в предходното изречение срок.

39.                 Изпълнителят има право:

39.1.             да получи всички необходими материали във връзка с изпълнението на Услугата, както и разяснения, касаещи специфични и конкретни изисквания от страна на Възложителя.

39.2.             да откаже изпълнение на Услуга, ако Възложителят не е заплатил предходната извършена Услуга.

39.3.             едностранно да промени срока за изпълнение на Услугата, ако необходимите материалите за изпълнение на Услугата не бъдат предоставени в срок от Възложителя.

39.4.             да не започне или да спре изпълнението на Услугата, ако Възложителят е предоставил неточна или недостатъчна информация относно изпълнението на Услугата, поради което то е станало невъзможно.

39.5.             да задържи готовия превод, както и предоставените оригинали на документи до заплащане на договорената цена на Услугата.

40.                 Изпълнителят не носи отговорност за:

40.1.             наличие на загубени, повредени, унищожени преводи, текстове и/или документи, което е свързано с и/или е резултат от настъпване на форсмажорни обстоятелства като земетресение, буря, война, катастрофа, ембарго, актове на държавни и административни органи, стачки и други.

40.2.             вреди, причинени от настъпването на форсмажорни обстоятелства, които не е могъл да предвиди или предотврати.

40.3.             изпращане на материалите за превод на погрешно посочен от Възложителя пощенски или електронен адрес, без виновно действие на Изпълнителя да е довело до това.

40.4.             за забавяния или вреди, причинени от проблеми в работата на телекомуникационните компании или доставчиците на интернет услуги.

XI.    ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

41.                 Възложителят има право:

41.1.             да получи обратно всички материали и резултата от извършената Услуга, предоставени на Изпълнителя във връзка с изпълнението на Услугата.

41.2.             да изисква информация от Изпълнителя във всеки един момент от изпълнението на Услугата.

41.3.             да се откаже от Услугата, като уведоми Изпълнителя в писмена форма. В този случай Възложителят се задължава да изплати на Изпълнителя извършената към момента на отказа работа.

41.4.             в рамките на 7 (седем) дни от предаване по реда на т. 22 по-горе, да направи рекламация в писмена форма, по реда и начина, описан в раздел VІІ от настоящите Общи условия.

42.                 Възложителят се задължава:

42.1.             да предоставя на Изпълнителя всички необходими материали, свързани с изпълнението на Услугата.

42.2.             да предоставя на Изпълнителя необходимите консултации и уточнения във връзка с изпълнение на Услугата.

42.3.             да заплати Услугата в срок. Възложителят дължи на Изпълнителя заплащане на договорената цена за изпълнението на Услугата и при отказ на Възложителя да получи резултата от Услугата.

42.4.             да представи в писмена форма, всички специфични изисквания за изпълнение на Услугата, най-късно до момента на потвърждението на Офертата.

43.                 Възложителят носи отговорност за вредите, които Изпълнителят е претърпял в следствие на предоставената от него непълна, неточна, невярна или измамна информация, както и в резултат от неспазване на разпоредбите на Договора.

XII.   НЕУСТОЙКИ

44.                 В случай че Възложителят не изплати цената на Услугата в срока, посочен в т. 26 от настоящите Общи условия, той дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 1 (един) % върху дължимата сума за изпълнение на Услугата за всеки просрочен ден, но не повече от 20 (двадесет) % от дължимата сума.

45.                 В случай че след рекламация на Възложителя, която Изпълнителят е отстранил по предвидения в раздел VII от ОУ ред, бъдат констатирани допълнително несъответствия между изходния текст и превода, пропуски в превода, наличие на граматически, стилистични, правописни или пунктуационни грешки, неправилно форматиране и др., Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, в размер на до 20 % от дължимата сума за Услугата, в зависимост от обема на несъответствията, пропуските и/или допуснатите грешки.

XIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

46.                 Възникналите между страните спорове се решават по взаимно съгласие, чрез преговори. В случай че не може да бъде постигнато съгласие между страните, спорът ще бъде отнесен до компетентния съд в Република България.

47.                 За неуредените въпроси в настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

48.                 Ако която и да е разпоредба в настоящите Общи условия бъде обявена за нищожна или неприложима изцяло или отчасти, тази разпоредба няма да се прилага и няма да засяга валидността, съответно приложимостта на останалите разпоредби в Общите условия.

49.                 При сключване на международен договор между Възложителя и Изпълнителя приложимото право ще е българското.