I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

От 25 май 2018 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан за краткост „Регламентът“.
Регламентът има за цел да гарантира защитата на личните данни на физическите лица от държавите членки на ЕС и да гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание и/или изрично съгласие (когато е необходимо).

В качеството си на администратор на лични данни, „НОВА ТРАНСЛЕЙТ“ ЕООД – дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204842656, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Черни връх “32, ет. 3, ап. 2 („НОВА ТРАНСЛЕЙТ“), отговаря на всички изисквания на Регламента, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги съхранява отговорно и законосъобразно.

„НОВА ТРАНСЛЕЙТ“ има право да променя своята политика за защита на личните данни, доколкото тя съответства на Регламента и приложимото законодателство.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Администратор: Администратор по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламента – „НОВА ТРАНСЛЕЙТ“ ЕООД, ЕИК 204842656, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх “32, ет. 3, ап. 2

Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“), включително, но не само: имена; дата на раждане; ЕГН / друг идентификационен номер; адреси – постоянен и/или настоящ; националност; телефонен номер – стационарен и/или мобилен; онлайн идентификатор (имейл, профил в социална мрежа и др.); фотографски изображения; детайли за банкова сметка; физически, физиологични, генетични, психически, умствени, икономически, културни и/или социални признаци и др.

Нарушение на сигурността на Лични данни: нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до Лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

Обработване на лични данни: всяко действие или съвкупност от действия, извършвани с Лични данни или набор от Лични данни чрез автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, структуриране, съхраняване, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или по друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Субект на данни: идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор, като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Съгласие на Субекта на данните: е всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание на волята на Субекта на данните, посредством волеизявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него Лични данни да бъдат обработени и обработвани.

III. ЛИЧНИ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ АДМИНИСТРАТОРА

Администраторът събира само тази информация, която е необходима за предоставянето на качествена услуга, възложена по договор.

Личните данни, събирани и съхранявани от Администратора, се обработват законосъобразно, добросъвестно и само за конкретни, точно определени и законни цели, свързани с дейността на Администратора и съобразно категорията Субект на данни.

Личните данни, които Администраторът обработва са:

Личните данни се предоставят доброволно от Вас във връзка с изпълнение на сключен договор.

Вие можете да откажете предоставянето на каквато и да е лична и/или финансова и/или друга релевантна информация, което е възможно да препятства изпълнението на услугата или да доведе до невъзможност за Администратора да изпълни възложената дейност.

IV. ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът обработва Лични данни на основание чл. 6, ал.1 от Регламента, въз основа на:

V. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът обработва Личните данни, които Вие предоставяте във връзка с използването на настоящия уебсайт и с изпълнение на услугите, заявени от Вас, включително:

VI. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни се обработват активно за срок до прекратяване на договорното правоотношение.
Документите, съдържащи Лични данни, биват архивирани за срок от 10 години. Независимо от този общ срок, документи, за които българското законодателство изисква по-дълъг срок на съхранение, ще бъдат архивирани за съответния период от време.
В случай че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед законни интереси или поради други причини, сред които, включително, но не само, установяването, упражняването или защитата на правни претенции, Администраторът ще Ви уведоми писмено за това.

VII. РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът разкрива Ваши Лични данни единствено в случаите, когато това се налага за изпълнение на задължение по договор или когато това е предвидено в приложим закон. Администраторът може да предостави Лични данни на следните категории трети лица:

1. Служители / изпълнители
Администраторът разкрива Вашите Лични данни и/или Личните данни, които сте предоставили, на свои служители и/или изпълнители (физически и юридически лица), когато това е необходимо за изпълнението на възложената от Вас услуга.

2. Публични (държавни и общински) органи
Администраторът има право да разкрива Лични данни на трети лица – компетентни органи, когато това е предвидено в нормативен акт, като Администраторът предоставя единствено тези Лични данни, които са необходими за извършване на нормативно определената или на съответно възложената дейност, или които са изискани по надлежния законоустановения ред.

3. Трети страни (държавни извън ЕС)
Администраторът може да разкрива Лични данни на трети страни, в случай че:

VIII. ВАШИТЕ ПРАВА

1. Право на информация и достъп
Имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до начина, целите, основанията за обработване на Личните Ви данни, получателите/категориите получатели на Личните Ви данни и пр., в съответствие с изискванията на Регламента.

2. Право на коригиране, допълване
Имате право да коригирате или попълните (или да заявите пред Администратора искане той да коригира/попълни) неточните или непълните Лични данни, свързани с Вас.

3. Право на изтриване
Имате правото да поискате изтриване на свързаните с Вас Лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие в предвидените срокове, когато е налице някое от предвидените в Регламента условия.

Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.
Оттегляне на съгласие за обработване на Лични данни / Ограничаване на обработването

Ако не желаете всички или част от Вашите Лични данни, които се обработват въз основа на Вашето съгласие, занапред да бъдат обработвани от Администратора за конкретна или за всички цели на обработване, Вие имате право да оттеглите предоставеното съгласие за обработка.

4. Право на преносимост
Имате право по всяко време да изтеглите Личните данни, които се съхраняват и обработват за Вас, и да поискате прехвърлянето им към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

За реализиране на което и да е от гореописаните права, можете да изпратите Вашето заявление до Администратора на посочените в т. 1 от раздел X по-долу адрес/електронна поща за контакт.

IX. НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

При установяване на нарушение на сигурността на Личните данни, което може да породи риск за Вашите права и свободи, без ненужно забавяне ще бъдете уведомени за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

X. ДАННИ ЗА КОНТАКТ

1. Администратор

„НОВА ТРАНСЛЕЙТ“ ЕООД, ЕИК 204842656
адрес: гр. София, бул. „Черни връх “32, ет. 3, ап. 2
тел.: +359877750460
Електронна поща: office@novatranslate.com

2. Надзорен орган

Комисия за защита на личните данни
адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел.: 02/91-53-518
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Научи за друга услуга

Разполагаме с вътрешен екип от експерти преводачи, в следните услуги:

Имате проект за нас?